• pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych np. budowlanych
    • sporządzanie pism i wniosków oraz reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi
    • dochodzenie roszczeń z tytułu wywłaszczenia