• egzekucja roszczeń majątkowych i niemajątkowych
    • ochrona dłużnika i osób trzecich w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym